woensdag 28 januari 2015

Disclaimer

 

Content
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is toegestaan.

Inhoud en kwaliteit van de informatie
Op de beheerder van deze site rust enkel een inspanningsverbintenis. De kwaliteit en de inhoud van de aangeboden informatie worden in de mate van het mogelijke gecontroleerd. De beheerder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien uit het gebruik van de informatie blijkt dat zij inhoudelijk niet volledig, correct of actueel is.Gebruikers van de website worden uitgenodigd de aanwezigheid van foute, onvolledige of voorbijgestreefde informatie te melden aan de beheerder van de website via de contactpersoon.

Wettelijk beschermde informatie
De informatie beheerder zal te allen tijde en te goeder trouw trachten te verzekeren dat het ontwerp, onderhoud en beheer van deze site voldoen aan de vereisten van de toepasselijke regelgeving, zoals de regelgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van intellectuele eigendomsrechten. Indien u ondanks deze inspanningen meent dat bepaaldeinformatie op deze site onrechtmatig zou zijn of u in uw rechtmatige belangen zou schaden, dan verzoeken wij u hiervan onverwijld melding te maken aan de contactpersoon zodat wij de relevante informatie desgevallend kunnen verwijderen of ontoegankelijk maken, zonder voor de tijdelijke onbeschikbaarheid aansprakelijk te kunnen worden gesteld en voor zover uwverzoek redelijk en op het eerste zicht legitiem is.

Contactpersoon
mathildevanvliet66@gmail.com
 
 
Amsterdam, 28 januari 2015

 

Geen opmerkingen: